เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 875/2538 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองไทยนาบอน โจทก์

ร้อยตรีปรียา กุลมัย กับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 19, 20

แม้ตาม ป.ร.ก. มาตรา 19 และมาตรา 20 จะบัญญัติให้อำนาจเจ้าพนักงานประเมินที่จะดำเนินการแก้ไขการประเมินที่ผิดพลาดให้ถูกต้องได้ แต่จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าการตรวจสอบครั้งแรกผิดพลาดบกพร่องหรือไม่ถูกต้อง การออกหมายเรียกตรวจสอบใหม่จึงเป็นการออกหมายเรียกที่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ยังต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2525 ข้อ 7.3 ว่า จะต้องไม่เรียกตรวจสอบซ้ำกับปีที่เคยออกหมายเรียกไปแล้ว เว้นแต่กรณีมีหลักฐานหรือข้อมูลซึ่งไม่ซ้ำกับที่เคยตรวจสอบไปก่อนแล้ว หรือกรณีมีเหตุอันสมควรอื่น ก็ให้อนุมัติออกหมายเรียกตรวจสอบใหม่ได้เฉพาะราย เมื่อไม่ปรากฏหลักฐานอย่างใด ว่าการตรวจสอบครั้งแรกผิดพลาดบกพร่อง หรือไม่ถูกต้องประการใด เจ้าพนักงานประเมินจึงไม่มีอำนาจออกหมายเรียกโจทก์ มาตรวจสอบภาษีใหม่เป็นครั้งที่สอง

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021