เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 687/2538 
บริษัท เอ. เอ. เอฟ จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป.รัษฎากร มาตรา 87 (3), 88 (เดิม)

แม้ ป.ร.ก. มาตรา 88 ประกอบ มาตรา 87(3) จะมีบทบัญญัติห้ามมิให้อุทธรณ์การประเมิน ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของเจ้าพนักงานประเมิน หรือไม่ยอมตอบคำถามของเจ้าพนักงานประเมินโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ตาม แต่การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินในคดีนี้ รายรับบางรายการ โจทก์ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี รายรับบางรายการโจทก์ไม่ได้รับมาจริง จึงเป็นการประเมินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หาใช่เป็นการประเมินเพราะโจทก์ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกแต่เพียงอย่างเดียว อันจะทำให้โจทก์หมดสิทธิที่จะอุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไปไม่ โจทก์จึงมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาล ขอให้เพิกถอนการประเมินดังกล่าวได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021