เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่681/2538 
บริษัท อโซก้า จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป.รัษฎากร มาตรา 18 ทวิ

เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินภาษีการค้าจากดอกเบี้ยค้างรับ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2531 โดยประเมินภาษีการค้าสำหรับเดือนสิงหาคม 2526 ถึงเดือนมิถุนายน 2528 จึงเป็นการประเมินหลังจากพ้นกำหนดเวลายื่นรายการการค้าสำหรับเดือนภาษีปี 2526 ถึง 2528 ไปแล้ว และเป็นการประเมินย้อนหลัง มิใช่การประเมินล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ จึงเป็นการประเมินที่ขัดต่อมาตรา 18 ทวิ โดยชัดแจ้ง่

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021