เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 6798/2537 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิย่งเฮ่งฮวดโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 19

อำนาจในการออกหมายเรียกโจทก์ผู้ยื่นรายการภาษีเงินได้มาไต่สวน และสั่งให้นำบัญชีหรือพยานหลักฐานอื่นอันควรแก่เรื่องมาแสดง ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่า โจทก์แสดงรายการตามแบบที่ยื่นไว้ไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ เป็นของเจ้าพนักงานประเมินตาม ป.ร.ก. มาตรา 19 ดังนี้ การเลื่อนวันนัดไต่สวน หรือวันส่งมอบบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี เจ้าพนักงานประเมินจึงเป็นผู้อนุญาตได้ เมื่อการขอเลื่อนวันนัดไต่สวนหรือวันส่งมอบบัญชี และเอกสารประกอบการลงบัญชีของโจทก์ครั้งสุดท้าย ไม่ปรากฎว่าเจ้าพนักงานประเมินได้อนุญาตและถือว่าได้อนุญาตโดยปริยายไม่ได้ การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินภายหลังวันที่เจ้าพนักงานประเมินอนุญาตไว้ จึงเป็นการประเมินภายหลังวันนัดให้โจทก์ส่งมอบบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีแล้ว การประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน จึงชอบด้วยกฎหมาย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021