เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2559/2537 
บริษัท สยามกลการ จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี

โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด โจทก์ได้ให้บริษัทในเครือกู้ยืมเงินไป และมีหลายรายการที่โจทก์ไม่ได้คิดดอกเบี้ยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เจ้าพนักงานของจำเลยได้คิดดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี กับนำรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี มาทำการปรับปรุง โจทก์มิได้โต้แย้ง จึงถือได้ว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินในเรื่องนี้ชอบแล้ว เมื่อรายรับดอกเบี้ยของเงินที่โจทก์นำไปให้บริษัทอื่นกู้ยืมนั้น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าการประเมินของเจ้าพนักงานชอบแล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็ชอบที่จะยกอุทธรณ์ของโจทก์ได้โดยไม่จำต้องวินิจฉัยหักลดให้ เพราะว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะวินิจฉัยหรือลดให้เฉพาะแต่ในกรณีที่เห็นว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องเท่านั้น ส่วนที่โจทก์ไม่ได้โต้แย้งและชำระภาษีไปบางส่วนแล้ว ย่อมเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้รับชำระภาษีจากโจทก์ที่จะทำการหักและลดให้ต่อไป

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021