เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2462/2537 
บริษัท ลองซาน วีเนียร์ จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศกระทรวงการคลัง ( ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2513 ประกาศกระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2534
โจทก์มีรายรับจากการขายของประเภทการค้า 1 ชนิด 1 (ก) และประเภทการค้า 2 ชนิด 2 แต่โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการการค้าไม่ถูกต้อง โดยไม่แจ้งรายรับทั้งสองประเภทการค้าดังกล่าว แม้โจทก์ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีการค้า เกี่ยวกับรายรับจากการขายของประเภทการค้า 1 ชนิด 1 (ก) หากแต่เกิดจากโจทก์ตีความกฎหมายผิดก็ตาม แต่รายรับจากการขายของประเภทการค้า 2 ชนิด 2 ที่โจทก์ไม่แจ้งรายรับ ย่อมเห็นได้ว่าโจทก์มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ใช้ดุลพินิจลดเบี้ยปรับแก่โจทก์ ลงเหลือเรียกเก็บเพียงร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับตามกฎหมาย ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดตามระเบียบที่อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรีกำหนดไว้ ย่อมเป็นคุณแก่โจทก์แล้ว การที่ศาลภาษีอากรกลางใช้ดุลพินิจให้งดเบี้ยปรับแก่โจทก์ทั้งหมด จึงเป็นการไม่เหมาะสม

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021