เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2368/2537 
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศคณะปฏิวัติ ( ฉบับที่ 227) พ.ศ. 2515 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520

โจทก์เป็นผู้ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 227 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2515 อยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ใช้บังคับ โจทก์จึงได้รับสิทธิและประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมเดิม และมีสิทธิจะขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มาตรา 31 วรรคสาม โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก่อน หาใช่เพียงแต่โจทก์ยื่นคำขอแล้วจะได้รับสิทธิและประโยชน์ ตามมาตรา 31 วรรคสาม ทันทีไม่ เมื่อโจทก์ไม่ได้รับอนุมัติจึงไม่มีสิทธิที่จะนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้น ในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริมนั้น ไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลา ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021