เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2330/2537 
บริษัท นวคุณธรมอเตอร์เซลส์ จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 77
นับแต่โจทก์เสนอราคาต่อสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตกลงซื้อและได้มีการดัดแปลงรถยนต์กระบะเป็นรถแบบสเตชั่นแวกอน (แวน) จนกระทั่งส่งมอบรถยนต์และรับเงินจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โจทก์เป็นผู้ดำเนินการทั้งสิ้น โดยไม่ปรากฏว่าบริษัท ช. หรือบริษัท ท. ซึ่งดัดแปลงรถยนต์กระบะเป็นรถแบบสเตชั่นแวกอน และบริษัท ว. ซึ่งเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินเป็นผู้ทำการติดต่อกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในฐานะเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้างแต่อย่างใด ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์เป็นผู้ขายรถยนต์แบบสเตชั่นแวกอนแก่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยจัดให้ผู้อื่นทำหรือดัดแปลงรถยนต์กระบะให้เป็นรถแบบ สเตชั่นแวกอน เข้าลักษณะเป็นผู้ผลิตตามมาตรา 77 แห่ง ป.ร.ก. ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น โจทก์จึงเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีการค้า แม้บริษัท ท. จะต้องเสียภาษีในการดัดแปลงต่อเติมรถยนต์มาแล้วเพียงใด หรือไม่ก็ตาม หรือแม้โจทก์จะต้องเสียภาษีการค้าในกรณีนี้ก็ตาม ก็เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละรายและแต่ละกรณีไป ไม่เป็นการเสียภาษีซ้อน

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021