เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2096/2537 
บริษัท ปีเตอร์เครเมอร์ จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (15)

โจทก์ได้ระบุราคามันสำปะหลังเส้น หรือมันเส้น ไว้ในเอกสารหลักฐานการซื้อขายมันเส้น ใบรับสินค้า การจ่ายเงิน การหักภาษี ณ ที่จ่าย การลงบัญชีสต็อกและบัญชีรายวันซื้อมันเส้นถูกต้อง ซึ่งจำเลยสามารถตรวจสอบรายการทางบัญชีของโจทก์เก็บรักษาไว้ได้ แสดงให้เห็นได้ว่าเป็นราคาซื้อขายอันแท้จริง เมื่อโจทก์ซื้อมันสำปะหลังสูงบ้างต่ำบ้าง ด้วยราคาอันแท้จริงตามปกติรายวันของการซื้อขาย เจ้าพนักงานประเมินและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงไม่อาจนำราคาซื้อซึ่งกำหนดโดยสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ที่ได้ข้อมูลมาไม่ถูกต้อง มาเป็นเกณฑ์ราคาเฉลี่ยที่โจทก์รับซื้อมันสำปะหลังได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021