เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 819/2537

 

กรมสรรพากร

โจทก์

นางศรีจรวย จิระนคร ในฐานะผู้จัดการมรดก กับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237

เดิมที่ดินพิพาท 4 แปลง มีเนื้อที่รวม 445 ตารางวา โดย น. และจำเลยที่ 2 มีกรรมสิทธิ์ร่วมคนละครึ่ง คือจำนวนเนื้อที่ 222.5 ตารางวา ต่อมาได้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน โดยจำเลยที่ 1 ตกลงให้ที่พิพาท 3 แปลง เป็นของจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 2 กับทายาทอื่นตกลงให้ที่ดิน ตามเอกสารหมายเลข จ. 25 เต็มแปลงมีเนื้อที่ 186 ตารางวา พร้อมที่ดินแปลงอื่นอีก 4 แปลง เป็นของจำเลยที่ 1 ดังนั้น จำนวนเนื้อที่ดินทั้ง 4 แปลง ที่จำเลยที่ 1 ได้เพิ่ม คงมากกว่าจำนวนเนื้อที่ดิน 36.5 ตารางวา ที่จำเลยที่ 1 ยังขาดอยู่ และโจทก์มิได้นำสืบให้เห็นว่าที่พิพาทส่วนของจำเลยที่ 1 ที่โอนให้จำเลยที่ 2 มีราคามากกว่าที่ดินที่จำเลยที่ 1 ได้มาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ อันจะแสดงให้เห็นว่าทำให้โจทก์ (กรมสรรพากร) เสียเปรียบแต่อย่างใด จึงเป็นการโอนที่พิพาทกันโดยสุจริต

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021