เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่551/2543

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสียงชัยวีดีโอ

โจทก์

กรมสรรพากรกับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (4), 65 ตรี (5)

โจทก์ประกอบธุรกิจให้เช่าม้วนเทปวีดีโอ การที่โจทก์ซื้อม้วนเทปวีดีโอมาอัดรายการแล้วให้เช่า ถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง ทั้งม้วนเทปวีดีโอที่ซื้อมา แม้มีการใช้อัดรายการแล้วไม่ว่าอายุการใช้จะเกิน 1 ปี หรือไม่ก็ตาม ก็ยังเป็นทรัพย์สินและเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์อยู่ เพราะโจทก์ยังสามารถนำออกให้บุคคลอื่นเช่าหรือขายต่อไปได้ หาได้เสื่อมค่าหมดไปไม่ ค่าซื้อม้วนเทปวีดีโอดังกล่าวจึงเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตาม ป.ร.ก. 65 ตรี (5) และแม้ตามบัญชีงบดุลของโจทก์ แสดงว่ากิจการของโจทก์มีผลกำไรแต่ยังมียอดขาดทุนสะสมยกมาสูงกว่าผลกำไรดังกล่าวอยู่ การที่โจทก์นำรายได้ไปให้บุคคลอื่นกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย จึงไม่มีเหตุสมควร ที่โจทก์อ้างว่าได้ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนและลูกจ้างกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย เพื่อเป็นการจูงใจและยึดเหนี่ยวตัวบุคคลไว้ก็ชอบที่โจทก์จะต้องวางระเบียบโดยชัดแจ้งไว้ กรณีเช่นนี้เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจประเมินค่าตอบแทน หรือดอกเบี้ยตามราคาตลาดในวันที่ให้กู้ยืมเงินได้ ตาม ป.ร.ก. มาตรา 65 ทวิ (4) การที่เจ้าพนักงานกำหนดดอกเบี้ยในเงินที่โจทก์นำออกให้กู้ ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี โดยเทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ จึงชอบแล้ว

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021