เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่525/2537

 

ทักษิณมหาราษฎร จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (4)

การที่โจทก์ทำสัญญาขายกากน้ำตาล ให้แก่บริษัทสุรามหาราษฎร จำกัด ตันละ 850.- บาท ซึ่งเป็นราคาใกล้เคียงกับราคากากน้ำตาลในขณะนั้น เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิประโยชน์ที่จะพึงได้รับตอบแทนย่อมสมด้วยเหตุผล จึงเพิกถอนเฉพาะส่วนที่คำนวณราคาขายกากน้ำตาลที่เพิ่มขึ้น

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021