เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่5656/2536

 

บริษัท ค้าสากลซิเมนต์ไทย จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (9)

โจทก์ทำสัญญาโอนกิจการค้าขายภายในประเทศให้แก่ บริษัท ป. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทโจทก์ และในวันเดียวกันโจทก์ทำหนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องและหนี้สินให้แก่บริษัท ป. ด้วย ตามสัญญาดังกล่าวได้มีการโอนลูกหนี้การค้า โดยให้ส่วนลดแก่บริษัท ป. เพื่อสำรองหนี้สูญในอัตราร้อยละ 15 และชดเชยค่าดอกเบี้ยอีกในอัตราร้อยละ 2.5 และตามสัญญาดังกล่าว ยังมีการโอนลูกหนี้ตามตั๋วแลกเงินของลูกค้าตามบัญชี โดยให้ส่วนลดเป็นการชดเชยค่าดอกเบี้ยให้แก่บริษัท ป. ในอัตราร้อยละ 2.5 ดังนี้ เป็นการที่โจทก์โอนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ตามตั๋วแลกเงินเพราะโจทก์จัดรูปแบบการดำเนินกิจการใหม่ เป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศ จึงได้โอนกิจการขายสินค้าภายในประเทศทั้งหมดให้แก่ บริษัท ป. การโอนลูกหนี้ทั้งสองประเภทของโจทก์จึงมิได้เกี่ยวข้องกับหนี้สูญ ไม่ใช่กรณีมีการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ตามความหมายใน ป.ร.ก. มาตรา 65 ทวิ (9)

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021