เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่5634/2536

 

บริษัท กาแฟผงไทย จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 40(3), 70(2)

การผลิตกาแฟผงของโจทก์อยู่ภายใต้เงื่อนไขและการควบคุมดูแลของบริษัท เนสท์เทค โดยโจทก์ต้องชำระเงินค่าตอบแทนเป็นการแลกเปลี่ยน เพื่อโจทก์จะได้ผลิตกาแฟผงในประเทศไทยตามสูตรและกรรมวิธีการผลิตที่ได้รับจากบริษัท เนสท์เทค อันเป็นสิทธิที่โจทก์ได้จากบริษัท เนสท์เทค ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยเงินค่าตอบแทนที่บริษัท เนสท์เทค ได้รับ จึงหาใช่เงินได้จากวิชาชีพอิสระคือ วิศวกรรม ตามความหมายของมาตรา 40(6) แห่ง ป.ร.ก. ไม่ หากแต่เป็นค่าตอบแทนที่โจทก์ได้สิทธิผลิตกาแฟผงตามสูตรและความรู้ที่ได้รับ ตามข้อแนะนำเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตของบริษัท เนสท์เทค ตลอดเวลาของอายุสัญญาที่ได้ทำกันไว้ ซึ่งโจทก์ต้องรักษาไว้เป็นความลับและส่ง คืนบรรดาเอกสารทั้งปวงที่เกี่ยวกับสูตรและความรู้ดังกล่าว แต่บริษัท เนสท์เทค เมื่อสิ้นอายุสัญญาหรือสัญญาเลิก กรณีจึงเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทค่าแห่งสิทธิ มาตรา 40(3) แห่ง ป.ร.ก. ซึ่งโจทก์ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งต่อพนักงานของจำเลยตามมาตรา 70 (2)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021