เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่5605/2536

 

บริษัท ยูติลิตี้ อิเลคตริก จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากรกับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิ

ผู้ซื้อส่งเงินไปชำระราคาสินค้าให้แก่บริษัทต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าโดยตรง บริษัทต่างประเทศไม่ได้ให้เครดิตโจทก์ในการชำระราคาสินค้าที่ส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยราคาสินค้าจะขึ้นหรือจะลง บริษัทต่างประเทศผู้ผลิตสินค้าเป็นผู้กำหนด โจทก์ไม่ได้เป็นผู้กำหนดราคาขาย เมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือกรุงเทพฯ ผู้ซื้อจะเป็นผู้ออกของเอง เสียภาษีศุลกากร ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล สำหรับของที่นำเข้าเอง พฤติการณ์ดังกล่าวมาเห็นได้ชัดว่า โจทก์เป็นผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อให้กับบริษัทต่างประเทศในการประกอบกิจการในประเทศไทย จึงมีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นรายการ และเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทต่างประเทศดังกล่าวเกี่ยวกับเงินได้หรือผลกำไรตามสัญญาที่ทำแทนนั้น

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021