เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่5598/2536

 

นายสุวัฒน์ ฤกษ์เกรียงไกร

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 87 ทวิ (1)

โจทก์ซื้อที่ดินเนื้อที่ 16 ไร่เศษ มาแบ่งเป็นแปลงย่อยขายให้ผู้อื่น ในการซื้อขายได้จดทะเบียนนิติกรรมว่าขายเฉพาะที่ดิน ส่วนอาคารผู้ซื้อเป็นผู้สร้างเอง และในการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโจทก์ลงชื่อเป็นผู้จะขายและประทับตราบริษัท บ. ซึ่งโจทก์เป็นกรรมการผู้จัดการและในวันเดียวกันยังได้ทำสัญญาจ้างเหมาสร้างอาคาร โดยโจทก์ลงชื่อเป็นผู้รับจ้างเหมาและประทับตรา บริษัท บ. เหมือนสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ซื้อที่ดินและอาคารทุกรายให้การต่อเจ้าพนักงานประเมินตรงกันว่า ได้ซื้อที่ดินและอาคารจากโจทก์ และในชั้นไต่สวนโจทก์ได้ให้การต่อเจ้าพนักงานประเมินว่า ผู้ซื้อที่ดินได้ว่าจ้างโจทก์ปลูกสร้างอาคารในที่ดินที่ซื้อ ทั้งบริษัท บ. ไม่เคยเสียภาษีเกี่ยวกับรายรับจากการรับเหมาก่อสร้างอาคาร รายรับของโจทก์มิได้มีเพียงรายรับจากการขายที่ดินเท่านั้น แต่มีรายรับจากการรับเหมาก่อสร้างอาคารรวมอยู่ด้วย โจทก์จึงต้องเสียภาษีการค้าสำหรับรายรับดังกล่าวด้วย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021