เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่5585/2536

 

บริษัท เหมืองแร่ดอยโง้ม จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากรกับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (4)

โจทก์และบริษัทฯ คู่สัญญาทราบดีอยู่แล้วว่า การผลิตแร่จะต้องมีการรับซื้อแร่จากประชาชน โจทก์ทำสัญญาให้บริษัทฯ คู่สัญญารับช่วงการทำเหมืองแร่โดยมีค่าตอบแทนคิดตามปริมาณแร่ที่บริษัทฯ คู่สัญญาผลิตได้ ต้องรวมแร่ที่รับซื้อจากประชาชนด้วยการที่โจทก์ไม่นำแร่ในส่วนที่รับซื้อจากประชาชนมาลงบัญชี เพื่อคำนวณหาแร่ค่าตอบแทนตามสัญญาให้ช่วงและรับช่วงการทำเหมืองแร่ จึงถือได้ว่าโจทก์ได้โอนทรัพย์สิน คือ แร่ค่าตอบแทนเฉพาะส่วนที่คำนวณจากจำนวนแร่ที่ผู้รับช่วงรับซื้อจากประชาชนไปให้แก่ผู้รับช่วงโดยไม่มีค่าตอบแทน โดยไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจประเมินค่าตอบแทนในวันที่โอนตาม ป.ร.ก. มาตรา 65 ทวิ (4)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021