เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่5533/2536

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกราชบริการ

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร 20, 21, 22

โจทก์ที่ 1 ได้อุทธรณ์การประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งเป็นหนี้ส่วนประธาน อันเป็นฐานในการคำนวณเงินเพิ่มต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไว้แล้ว โดยไม่ได้ของดหรือลดเงินเพิ่มไว้ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ด้วยก็ตาม โจทก์ที่ 1 ย่อมอุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว และขอให้ศาลงดหรือลดเงินเพิ่มอันเป็นหนี้ส่วนอุปกรณ์ได้ด้วย ส่วนจะมีเหตุอันควรงดหรือลดเงินเพิ่มแก่โจทก์ที่ 1 หรือไม่ เป็นดุลพินิจของศาล

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021