เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4766/2536

 

บริษัท โกดัก (ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528
มาตรา 29

คู่ความจะต้องยื่นบัญชีระบุพยานก่อนวันชี้สองสถานไม่น้อยว่า 7 วัน ตามข้อกำหนดคดีภาษีอากรข้อ 8 แต่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการ (14 เมษายน 2535) คู่ความจึงต้องยื่นบัญชีระบุพยานภายในวันเปิดราชการวันสุดท้าย ก่อนวันหยุดราชการนั้น (10 เมษายน 2535)
โจทก์ไม่ได้กล่าวโดยชัดแจ้งว่าปัญหาใดในคำฟ้องของโจทก์ที่เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่งศาลสามารถวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องฟังพยานหลักฐานของโจทก์จำเลยก่อน จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 29

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021