เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4717/2536

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรศักดิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์เซอร์วิส

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 17

โจทก์กล่าวอ้างในฟ้องคลุมมาว่า เจ้าพนักงานประเมินแจ้งให้โจทก์นำเอกสารและบัญชีไปตรวจสอบ แต่โจทก์ส่งให้ไม่ครบ จึงแจ้งการประเมินให้โจทก์เสียภาษีอากรรวม 3 ปี เป็นเงิน 954,783 บาท โดยมิได้แยกเป็นรายปีให้แจ้งชัดตามสภาพแห่งข้อหา คำขอท้ายฟ้องก็เพียงระบุว่า ขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลย โดยมิได้ระบุว่าเป็นการประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ฉบับเลขที่ และลงวันที่ใด เอกสารท้ายฟ้องที่จะแสดงถึงสภาพแห่งข้อหา และการประเมิน รวมทั้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ขอให้เพิกถอนดังกล่าวก็ไม่มี เป็นคำฟ้องที่ไม่ชัดแจ้งทั้งสภาพแห่งข้อหา และคำบังคับ จึงเป็นคำฟ้องที่เคลือบคลุม ไม่ชอบ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 17 และมาตรา 172 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021