เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4550/2536

 

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (14), 70 ทว

โจทก์เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ มีสาขาประกอบกิจการในประเทศไทย และมีสาขาประกอบกิจการธนาคารอยู่หลายประเทศ ในการปฏิบัติและบริหารงานของสำนักงานใหญ่หลายอย่าง เป็นการช่วยเหลือกิจการสาขาต่าง ๆ แต่ไม่สามารถแยกให้ชัดเจนว่าค่าใช้จ่ายส่วนใดเกิดประโยชน์แก่สาขาใดเป็นจำนวนเงินเท่าใด สำนักงานใหญ่ของโจทก์จึงใช้วิธีการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายของสาขาต่าง ๆ ของโจทก์ รวมทั้งสาขาในประเทศไทยด้วย แล้วให้สำนักงานสาขาต่าง ๆ ส่งเงินเฉลี่ยรายจ่ายไปให้สำนักงานใหญ่ของโจทก์ โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานแสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายส่วนใดของโจทก์ เป็นรายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะจำนวนเท่าใด เงินส่วนเฉลี่ยค่าใช้จ่ายที่สาขาของโจทก์ในประเทศไทยส่งให้สำนักงานใหญ่ จึงมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ และต้องถือว่าสาขาของโจทก์ในประเทศไทยได้จำหน่ายเงินกำไรออกไปนอกประเทศไทย โจทก์จึงต้องเสียภาษีเงินได้ตาม ป.ร.ก. มาตรา 70 ทวิ อีกส่วนหนึ่งด้วย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021