เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4475/2536

 

นางสุนีย์ ชูวาณิชย์ หรือ สุนี กุลศรีอรทัย

โจทก์

กรมสรรพากรกับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 26

โจทก์ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นับได้ว่าโจทก์ได้หลีกเลี่ยงการเสียภาษี อาจต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มขึ้นอีก 2 เท่า ของจำนวนเงินภาษีอากร ตามมาตรา 26 แห่ง ป.ร.ก. แต่เมื่อมีการเรียกไต่สวนตรวจสอบภาษี โจทก์ได้ไปพบเจ้าพนักงานตามหมายเรียก มีเหตุควรจะลดเงินเพิ่มให้โจทก์รับผิดเสียเงินเพิ่มเพียง 1 เท่าของจำนวนเงินภาษีอากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021