เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4467/2536

 

บริษัท น้ำตาลทรายมิตรสยาม จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 78 วรรคสอง

โจทก์เป็นผู้ผลิตน้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายดิบออกจำหน่าย จึงเป็นผู้ประกอบการค้า ประเภทการค้า 1 การขายของชนิด 1 (ก) ตามบัญชีอัตราภาษีการค้า มีหน้าที่เสียภาษีการค้า แต่เนื่องจากได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีการค้า (ฉบับที่ 18) เรื่อง กำหนดหน้าที่เสียภาษีการค้า ตามมาตรา 78 วรรคสอง แห่ง ป.ร.ก. ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2517 ข้อ 3 ให้ผู้ส่งออกเป็นผู้เสียภาษีการค้า ดังนั้น แม้โจทก์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 7 ของรายรับ ตามอัตราภาษีที่ใช้บังคับในขณะพิพาท แต่เมื่อจำเลยประกาศผลักภาระการเสียภาษีให้แก่ผู้ส่งออก ต้องชำระภาษีเต็มอัตราภาษีร้อยละ 7 ของรายรับเสียแล้ว เท่ากับจำเลยยอมเปลี่ยนตัวผู้เสียภาษีการค้าจากผู้ผลิตเป็นผู้ส่งออก เมื่อโจทก์ขอคืนภาษีการค้าที่ได้ชำระไปแล้ว จำเลยจึงต้องคืนภาษีการค้าดังกล่าวแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021