เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4258/2536

 

บริษัท ปีเตอร์เครเมอร์ จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตร

การซื้อขายมันอัดเม็ดระหว่างโจทก์กับผู้ซื้อในต่างประเทศ ตกลงในราคา เอฟ.โอ. บี ณ ท่าเรือกรุงเทพ คือซื้อขายกันในราคาที่ไม่รวมค่าระวางขนส่ง โดยผู้ซื้อต้องรับผิดชอบค่าระวางเรือเอง โจทก์ชำระค่าระวางเรือไปก่อนตามน้ำหนักสินค้าในขณะบรรทุกสินค้าลงเรือในประเทศไทย เมื่อสินค้ามันอัดเม็ดไปถึงประเทศของผู้ซื้อน้ำหนักสินค้าลดลงผู้ซื้อรับผิดค่าระวางเรือตามน้ำหนักของสินค้าที่ได้รับไว้จริง โจทก์จึงต้องรับผิดในค่าระวางส่วนที่เกิน ดังนี้ โจทก์จะนำค่าระวางเรือในส่วนนั้นมาหักเป็นรายจ่ายของโจทก์ในการคำนวณกำไรสุทธิไม่ได้ เพราะมิได้มีข้อตกลงไว้ในสัญญากับผู้ซื้อและมิใช่เป็นประเพณีการค้ามันสำปะหลังอีกด้วย

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021