เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4012/2536

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้านครราชสีมา ผู้จำหน่ายโตโยต้า

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (6)

การคำนวณราคาสินค้าคงเหลือเพื่อคำนวณกำไรสุทธิ จะต้องคำนวณตามราคาทุนหรือราคาตลาดแล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่า โจทก์ได้คำนวณราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนตลอดมาในปี 2528 โจทก์คำนวณราคาสินค้าคงเหลืออะไหล่ค้างสต๊อก เกิน 3 ปี ซึ่งเป็นอะไหล่ตกรุ่น เสื่อมคุณภาพ ชำรุด หรืออะไหล่ตกค้างขายไม่ออก เพียงร้อยละ 15 ของราคาทุน ตามที่บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด ได้กำหนดราคาสำหรับการรับซื้อสินค้าตกค้างคืนจากตัวแทนจำหน่าย สินค้า พิพาทมีราคาตลาดตามที่โจทก์นำสืบซึ่งน้อยกว่าราคาทุน จึงถูกต้องตามเงื่อนไขใน ป.ร.ก. มาตรา 65 ทวิ (6)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021