เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2860-2861/2536

 

บริษัท ลาริมดา จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องป.รัษฎากรฯ มาตรา 30พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดี
ภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 7

การซื้อขายสินค้าระหว่างโจทก์และบริษัท อ. เป็นการซื้อขายในระบบเงินเชื่อ โดยบริษัท อ. ให้เครดิตโจทก์ในการชำระราคาสินค้าประมาณ 4 - 6 เดือน การที่โจทก์นำเช็คลูกค้าของโจทก์ที่สั่งจ่ายล่วงหน้าไปสลักหลังโอนให้แก่บริษัท อ. จึงเป็นกรณีที่โจทก์ชำระค่าสินค้าให้แก่บริษัท อ. ตามเครดิตที่โจทก์ได้รับ มิใช่เป็นเรื่องโจทก์ให้บริษัท อ. เป็นตัวแทนเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงินดังที่โจทก์อ้าง เมื่อบริษัท อ. นำเช็คดังกล่าวไปขายลดให้แก่สถาบันการเงิน ดอกเบี้ยที่เกิดจากการขายลดเช็คจึงเป็นรายจ่ายของบริษัท อ. มิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการโดยเฉพาะของโจทก์ ตาม ป.ร.ก. 65 ตรี (13) โจทก์ไม่มีสิทธินำดอกเบี้ยดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิของโจทก์
โจทก์ประกอบการค้าประเภทซื้อมาและขายไป โดยมีบริษัท อ. เป็นผู้ผลิตสินค้า การผลิตสินค้าและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสินค้าให้มีคุณภาพดีนั้น เป็นหน้าที่ของบริษัท อ. ผู้ผลิตโดยตรง มิใช่เป็นหน้าที่ของโจทก์ การที่โจทก์ร้องขอให้บริษัท อ. เปลี่ยนแปลงรูปแบบสินค้าโดยจ่ายค่าออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าให้บริษัท อ. มิใช่ข้อผูกพันที่โจทก์ต้องปฏิบัติในฐานะผู้ซื้อสินค้าจากบริษัท อ. ทั้งสินค้าที่บริษัท อ. ผลิตก็มิใช่จำหน่ายให้โจทก์แต่เพียงรายเดียว ดังนั้น ค่าออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าดังกล่าวจึงเป็นรายจ่ายที่โจทก์กำหนดขึ้น และเป็นรายจ่ายมิใช่เพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ เป็นรายจ่ายต้องห้ามตาม ป.ร.ก. มาตรา 65 ตรี (13)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021