เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2649/2536

 

กรมสรรพากร

โจทก์

บริษัท บี.พี.ซี. คอมพิวเตอร์ จำกัด กับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องป.รัษฎากรฯ มาตรา 30 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดี
ภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 7

คำฟ้องโจทก์ที่ขอให้จำเลยที่ 2 - 8 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้ค้างภาษีอากร จำเลยที่ 1 ร่วมกันรับผิดเงินค่าหุ้นที่ได้รับคืนจากผู้ชำระบัญชี หาใช่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากรที่ศาลภาษีอากรมีอำนาจพิจารณาพิพากษา ตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 ไม่
เมื่อโจทก์ได้แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้จำเลยที่ 1 ทราบว่า จะต้องเสียภาษีจำนวนเท่าใด ถือว่ามีจำนวนหนี้ภาษีที่โต้แย้งกันแล้ว เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่นำเงินภาษีไปชำระ โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยให้ชำระภาษีจำนวนดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องรอให้กำหนดระยะเวลา 30 วัน ที่จำเลยจะใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลได้สิ้นสุดเสียก่อน

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021