เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2034/2536

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ธ. สหพาณิชย์

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากรฯ มาตรา 65พระราชกฤษฎีกา ฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502

โจทก์รับขนส่งสินค้าให้กับบริษัท อ. โดยโจทก์มีรถยนต์บรรทุกมาวิ่ง โจทก์ย่อมเป็นผู้ประกอบการขนส่ง ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 มาตรา 8 (15) แม้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ใช้บังคับแก่กรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่เมื่อจำเลยนำพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มาใช้เป็นเกณฑ์หักค่าใช้จ่าย เพื่อประเมินภาษีเงินได้ของโจทก์ ก็ต้องหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 80 ให้แก่โจทก์ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว จำเลยจะหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 70 ให้แก่โจทก์ โดยอ้างมติ กพอ. ครั้งที่ 1/2522 ย่อมไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021