เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1039/2536

 

บริษัท นิลพัทธ์ จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องป.รัษฎากรฯ มาตรา18 ทวิ, 85 ทวิ

การประเมินเรียกเก็บภาษีตามมาตรา 18 ทวิ แห่ง ป.ร.ก. จะต้องเป็นการประเมินก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ สำหรับภาษีการค้าผู้ประกอบการค้ามีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการการค้าพร้อมชำระภาษีการค้าเป็นรายเดือนภาษี ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง, 84 วรรคหนึ่ง, 85 ทวิ และ 86 แห่ง ป.ร.ก. เว้นแต่อธิบดีหรือรัฐมนตรีเห็นสมควรให้ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการออกไปอีกตามมาตรา 3 อัฏฐ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ปี พ.ศ. 2527 และ พ.ศ. 2528 มีการประกาศให้ขยาย หรือเลื่อนกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการการค้าออกไป กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการการค้าในเดือนใดของปี พ.ศ. 2527 และ 2528 จึงถึงกำหนดเวลายื่นรายการภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ไม่ว่าจะมีรายรับเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม กำหนดเวลายื่นรายการการค้าสำหรับเดือนภาษีในปี พ.ศ. 2527 และ 2528 นั้น จึงถึงกำหนดแล้วก่อนการประเมิน หาได้ขยายมาจนถึงปี พ.ศ.2531 ไม่ การที่เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยประเมินเรียกเก็บภาษีการค้าโจทก์จากดอกเบี้ยค้างรับสำหรับเดือนมกราคม 2527 ถึงเดือนธันวาคม 2528 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2531 จึงเป็นการประเมินหลังจากพ้นกำหนดเวลายื่นรายการการค้าสำหรับเดือนภาษีในปี พ.ศ. 2527 และ 2528 ไปแล้ว และเป็นการประเมินย้อนหลัง มิใช่ประเมินล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ จึงเป็นการประเมินที่ขัดต่อมาตรา 18 ทวิ
หมายเหตุ ในปี พ.ศ. 2536 มีคดีที่มีข้อเท็จจริงเหมือนกับคดีดังกล่าวข้างต้นขึ้นสู่การพิจารณาของ ศาลฎีกาหลายคดี ซึ่งศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนการประเมิน เพราะเป็นการประเมินที่ขัดต่อมาตรา 18 ทวิ แห่ง ป.ร.ก. เช่นเดียวกับคดีดังกล่าว ดังนี้ คำพิพากษาฎีกาที่ 815/2536 บริษัท ยู.พี.ไอ. จำกัด โจทก์ กรมสรรพากร จำเลย

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021