เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่859/2536

 

บริษัท กิจเกษม (2525) จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องป.รัษฎากรฯ มาตรา 77พระราชกฤษฎีกา ฯ (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517

โจทก์ใช้ลวดซึ่งเป็นสินค้าเดิมที่โจทก์ซื้อมาเข้าเครื่องปั้มออกมาเป็นลวดเสียบกระดาษซึ่งเป็นสินค้าใหม่ โดยลวดซึ่งเป็นวัตถุดิบยังมีสภาพเป็นลวดเช่นเดิมอยู่ เพียงแต่ใช้เครื่องปั้มตัดและดัดงอให้อยู่ในสภาพเป็นของใช้เสียบกระดาษตามที่โจทก์ต้องการ แล้วนำสินค้าลวดเสียบกระดาษนั้นไปจำหน่ายทั่วไป ถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ผลิตสินค้าลวดเสียบกระดาษ ตามความหมายของมาตรา 77 แห่งประมวลรัษฎากร
ลวดเสียบกระดาษผลิตจากโลหะเคลือบ จึงเป็นของใช้ผลิตจากโลหะเคลือบ อันเข้าลักษณะสินค้าอื่น ๆ ในหมวด 9 บัญชีที่ 1 ท้ายพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 แต่โจทก์ผลิตขายในราชอาณาจักร จึงต้องเสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 9 ของรายรับ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021