เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่522/2536

 

บริษัท เซาท์อีสเอเซียโตรเลียมเอ็กซ์โปลเรชั่น จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องป.รัษฎากรฯ มาตรา 40 (4), 70 (2)พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
มาตรา 4, 13

การที่สถาบันการเงินในต่างประเทศให้บริษัทโจทก์ในต่างประเทศกู้ยืมเงินเพื่อนำมาใช้จ่ายในการประกอบกิจการของบริษัทโจทก์สาขาในประเทศไทย เพื่อหารายได้ในประเทศไทยนั้น เมื่อสถาบันการเงินที่ให้กู้ยืมได้รับดอกเบี้ยจากเงินที่ได้จากการประกอบกิจการในประเทศไทยย่อมต้องเสียภาษีเงินได้จากเงินดอกเบี้ยดังกล่าว ตาม ป.ร.ก. มาตรา 70 (2) ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น โดยไม่ต้องคำนึงว่าเงินดอกเบี้ยนี้บริษัทโจทก์สาขาในประเทศไทยผู้ส่งไปชำระให้แก่สถาบันการเงินที่ให้กู้ยืมโดยตรง หรือบริษัทโจทก์ในต่างประเทศชำระไปก่อนแล้ว บริษัทโจทก์สาขาในประเทศไทยจึงส่งคืนไปให้บริษัทโจทก์ในต่างประเทศ เพราะไม่ว่าจะชำระโดยวิธีใดก็เป็นการเอาเงินที่ได้จากการประกอบกิจการในประเทศไทยที่เป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (4) ไปชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ยืมบริษัทหรือนิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร หรือภาษีอากรตามกฎหมายอื่นดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ฯ นั้น จะต้องเป็นบริษัทตามคำจำกัดความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าสถาบันการเงินในต่างประเทศที่ให้บริษัทโจทก์กู้ยืมเงิน มิใช่เป็นบริษัทตามคำจำกัดความดังกล่าว จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021