เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4100/2535

 

นายครรชิต คุณะเกษม

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องป.รัษฎากร 40 (8) , 46 , 65 ทวิ (4)

เงินได้จากการค้าที่ดินจัดอยู่ในประเภทเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) ซึ่ง ป.ร.ก. มาตรา 46 ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่จะได้กำหนดโดย พ.ร.ก. อันได้แก่ พ.ร.ก.ฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 มาตรา 8 ทวิ ที่กำหนดว่า เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่ง ป.ร.ก. ที่มิได้ระบุไว้ใน มาตรา 8 ให้หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร ทั้งนี้ ให้นำมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่ง ป.ร.ก. มาใช้บังคับโดยอนุโลม และหนังสือกรมสรรพากรเลขที่ กค 0802/6625 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2529 ได้วางแนวทางให้ถือปฏิบัติในการหักค่าใช้จ่ายสำหรับเงินได้จากการขายที่ดินที่ได้มาโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไรไว้ดังนี้ (1) ผู้มีเงินได้จะต้องหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรตาม มาตรา 8 ทวิ แห่ง พ.ร.ก. ฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 หากผู้มีเงินได้ไม่สามารถหาหลักฐานเกี่ยวกับการใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรมาพิสูจน์ได้ ให้เจ้าพนักงานประเมินพิจารณาหักค่าใช้จ่ายสำหรับต้นทุนที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้... (2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาตามสภาพความเป็นจริงเป็นรายๆ ไป แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาขาย การที่โจทก์มีเพียงหลักฐานทางบัญชี แต่ไม่มีเอกสารประกอบการลงบัญชีมาแสดงต่อเจ้าพนักงานประเมินในชั้นตรวจสอบไต่สวนและต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานประเมินวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่สามารถหาหลักฐานเกี่ยวกับการใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรมาพิสูจน์ได้ และพิจารณาหักค่าใช้จ่ายให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 10 ของราคาขายจึงชอบแล้ว
ราคาตลาดของที่ดินที่โจทก์โอนขายนั้น ตาม ป.ร.ก. มาตรา 65 ทวิ (4) ให้ถือตามราคาตลาดในวันที่มีการโอน การที่โจทก์ขายที่ดินให้แก่ ศ. ในราคาต่ำกว่าทุน แม้บุคคลดังกล่าวจะเป็นผู้มีบุญคุณต่อโจทก์ ก็ย่อมเป็นเหตุไม่สมควรในทางการค้า ถือว่าโจทก์ขายที่ดินไปในราคาที่ต่ำกว่าโดยไม่มีเหตุอันสมควรเจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจประเมินราคาที่ดินตามราคาตลาดในวันที่มีการโอนเพื่อคำนวณกำไรสุทธิของโจทก์ได้ ตาม ป.ร.ก. มาตรา 65 ทวิ (4)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021