เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่3046/2535

 

นางภาวิณี สว่างเรือง

โจทก์

นายบัณฑิต บุณยะปานะ จำเลย ในฐานอธิบดีกรมสรรพากร

จำเลย

เรื่อง ภาษีอากร

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องป. รัษฎากร มาตรา 12 แพ่ง มาตรา 420

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของตึกแถว 2 ชั้น เลขที่ 580/27 พร้อมที่ดินโฉนดเลขที่ 87614 แขวงห้วยขวาง (สามเสนนอกฝั่งเหนือ) เขตห้วยขวาง (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2533 จำเลยใช้อำนาจตามประมวลรัษฎากร มาตรา 12 สั่งยึดทรัพย์สินของโจทก์ดังกล่าวโดยไม่ชอบเพราะโจทก์มิใช่ผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากร โจทก์ได้ยื่นคำคัดค้านแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย ไม่แจ้งคำวินิจฉัยข้อคัดค้านให้โจทก์ทราบ ต่อมาวันที่ 6 กันยายน 2534 จำเลยได้ประการขายทอดตลาดทรัพย์ ขอให้พิพากษาว่าประกาศยึดทรัพย์และประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ของจำเลยเป็นโมฆะ และเพิกถอนประกาศ

ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งไม่รับฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ตามคำฟ้องคดีนี้เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการยึดทรัพย์ และประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ตามอำนาจของจำเลยว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ การที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์และประการขายทอดตลาดทรัพย์ดังกล่าว มิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ. 2528 ศาลภาษีอากรกลางจึงไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ที่ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งไม่รับฟ้องโจทก์ชอบแล้ว..."

พิพากษายืน

(เพ็ง เพ็งนิติ - ก้าน อันนานนท์ - ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021