เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่876/2535

 

บริษัท บอร์เนียวเทค จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 65, 65 ทวิ (6) (9) , 65 ตรี (18)

การที่โจทก์นำเอาราคาที่กำหนดขึ้นเองซึ่งต่ำกว่าราคาทุน และมิใช่ราคาตลาดมาคำนวณเป็นราคาสินค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี จึงไม่ชอบด้วย ป.ร.ก. มาตรา 65 ทวิ (6) ทำให้การคำนวณกำไรสุทธิของโจทก์แต่ละรอบระยะเวลาบัญชีคลาดเคลื่อนไป การที่เจ้าพนักงานประเมินปรับปรุงการคำนวณกำไรสุทธิและค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลของโจทก์ใหม่ โดยคำนวณราคาสินค้าคงเหลือของโจทก์ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีตามราคาทุน จึงเป็นการถูกต้อง
โจทก์พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับตามที่ ป.ร.ก. มาตรา 65 ตรี (18) บัญญัติไว้ โจทก์จะนำรายจ่ายดังกล่าวมาคำนวณกำไรสุทธิไม่ได้
มีการติดตามหาตัวลูกหนี้และทวงหนี้แล้วหลายครั้ง แต่ไม่ได้รับชำระ ถือว่าได้ปฏิบัติการโดยสมควรเพื่อให้ได้ชำระหนี้แล้ว จึงจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ได้ ตาม ป.ร.ก. มาตรา 65 ทวิ (9) โดยไม่จำต้องฟ้องร้องบังคับคดีจนถึงที่สุดเสียก่อน
โจทก์หักเงินเดือนของพนักงานที่เป็นสมาชิกทุกเดือน ตามข้อบังคับว่าด้วยเงินทุนสะสมแล้วนำเข้าฝากธนาคารในบัญชีสมทบทุนที่เปิดไว้ในชื่อของสมาชิกเป็นรายบุคคล โจทก์จะจ่ายยอดเงินทั้งสิ้นในบัญชีสมทบทุนของสมาชิกเมื่อสมาชิกภาพสิ้นสุด โดยมีกรรมการผู้จัดการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์เป็นผู้ควบคุมในการถอนเงินจากธนาคาร โจทก์มิได้ครอบครองตัวเงินไว้เองและไม่มีสิทธิได้รับเงินในบัญชีสมทบทุนดังกล่าว ดังนั้น ดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้แก่เงินฝากตามบัญชีสมทบทุน จึงไม่ใช่เงินได้ของโจทก์ ไม่ต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021