เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่751/2535

 

นายดำรง ครองศิริกุล

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 มาตรา 30

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรจะได้รับยกเว้นการเรียกตรวจสอบไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากร ตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติม ป.ร.ก. (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 นั้น จะต้องเป็นผู้ที่ได้ยื่นคำขอเสียภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด ภายในเดือนกรกฎาคม 2529 และได้ชำระภาษีอากรตามจำนวนที่ต้องเสียภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ยื่นคำขอ แต่ตามคำฟ้องไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ยื่นคำขอเสียภาษีและชำระภาษีตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลา ตาม พ.ร.ก. ดังกล่าว โดยโจทก์ยังคงกล่าวอ้าง และยืนยันในคำฟ้องปฏิเสธว่า โจทก์ไม่มีเงินได้และไม่ได้กระทำการค้าที่ต้องเสียภาษี กรณีของโจทก์จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับยกเว้นการเรียกตรวจสอบไต่สวน ประเมินหรือมีคำสั่งเสียภาษีตาม พ.ร.ก. ดังกล่าว คำฟ้องของโจทก์จึงเป็นคำฟ้องที่ไม่อาจรับไว้พิจารณาพิพากษาได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021