เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่468/2535

 

บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องป.รัษฎากร มาตรา 79 ทวิ (6)

การที่จะพิจารณาว่าโจทก์เสียภาษีน้อยกว่าจำนวนน้ำตาลทรายที่โรงงานของโจทก์จ่ายออกไปหรือไม่ ต้องพิจารณาจากบัญชีคุมสินค้าของสำนักงานใหญ่ว่าลงบัญชีไว้น้อยกว่าจำนวนน้ำตาลทรายที่ปรากฏในบัญชีคุมสินค้าของโรงงานโจทก์หรือไม่ ซึ่งโจทก์นำสืบว่าเหตุที่จำนวนน้ำตาลทรายในบัญชีคุมสินค้าของสำนักงานใหญ่มีจำนวนกระสอบน้อยกว่าในบัญชีคุมสินค้าของโรงงานโจทก์ก็เพราะในบัญชีคุมสินค้าของโรงงานลงตามจำนวนกระสอบที่แท้จริง ซึ่งมีทั้งชนิดกระสอบละ 100 กิโลกรัม และชนิดกระสอบละ 50 กิโลกรัม แต่สำนักงานใหญ่ลงบัญชีเป็นชนิดกระสอบละ 100 กิโลกรัม ทั้งหมด โดยเอาชนิดกระสอบละ 50 กิโลกรัม 2 กระสอบ มาลงเป็นชนิดกระสอบละ 100 กิโลกรัม ตัวเลขจำนวนกระสอบจึงแตกต่างกัน เมื่อคำนวณตามวิธีดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่าบัญชีของโรงงานกับบัญชีของสำนักงานใหญ่แตกต่างกันเฉพาะตัวเลขจำนวนกระสอบเท่านั้น แต่เมื่อคำนวณเป็นน้ำหนักของน้ำตาลทรายแล้ว จะได้น้ำหนักตรงกัน ซึ่งโจทก์ได้เสียภาษีจากจำนวนน้ำหนักของน้ำตาลทรายที่ได้จำหน่ายออกไป จึงถูกต้องแล้ว

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021