เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่351/2535

 

นางฉลวย จริตญาติ

โจทก์

นางประสาท สุขสถาน

จำเลย

เรื่อง กู้ยืม

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องวิธีพิจารณาความแพ่ง ห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง (มาตรา 248)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยซึ่งค้างชำระ 5 ปี รวมเป็นเงิน 47,250 บาทให้แก่โจทก์ และให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากต้นเงิน 27,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นเห็นว่าเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง มีคำสั่งไม่รับฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในข้อกฎหมาย คืนศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความโดยมิได้สืบพยานนั้นชอบหรือไม่ และจำเป็นหรือไม่ที่ศาลจะต้องฟังพยานหลักฐานก่อนมีคำพิพากษาในประเด็นอายุความ

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "ศาลชั้นต้นมีอำนาจตรวจคำฟ้องคำให้การ เมื่อข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะวินิจฉัยชี้ขาดคดีได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องสืบพยานอีกต่อไปจึงให้งดสืบพยานโจทก์จำเลยเสีย ศาลใช้ดุลพินิจแล้วมีคำสั่งดังกล่าวได้ การที่โจทก์ฎีกาโต้เถียงดุลพินิจของศาลชั้นต้นเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาทห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยกคำร้อง"

(สมปอง เสนเนียม - อัมพร เดชศิริ -วิทูรย์ประภา)

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021