เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่183/2535

 

บริษัท มงคลสวัสดิ์ จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 65

เมื่อปรากฏจากการตรวจสอบว่าน้ำมันประเภทใดมียอดซื้อต่ำกว่ายอดขาย แสดงว่า เจ้าพนักงานหาหลักฐานเกี่ยวกับยอดซื้อของโจทก์ได้ไม่ครบถ้วน เมื่อไม่มีหลักฐานมายันโจทก์ ก็ย่อมจะประเมินเรียกเก็บภาษีในส่วนนั้นไม่ได้ ส่วนที่หาหลักฐานมายืนยันได้แน่ชัดว่าจำนวนน้ำมันที่โจทก์ซื้อมีมากกว่าจำนวนน้ำมันที่โจทก์ขายไป ตามหลักฐานในใบเสร็จรับเงินบวกด้วยจำนวนน้ำมันคงเหลือ แสดงว่า ส่วนที่มากกว่านั้นโจทก์ขายไปโดยไม่มีใบเสร็จรับเงินมาแสดง จึงนำจำนวนน้ำมันดังกล่าวมาประเมินภาษีเพิ่มได้
ผู้รับมอบอำนาจของโจทก์ยินยอมให้เพิ่มยอดขายต่อลิตร ในอัตราลิตรละ 0.02 บาท จากราคาขายที่แสดงไว้เดิม เมื่อโจทก์ยินยอมเช่นนี้แล้ว การคำนวณราคาโดยถือเกณฑ์กำไรลิตรละ 0.02 บาท จึงชอบแล้ว

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021