เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่44/2535

 

นางวิมล เงยไพบูลย์

โจทก์

กรมสรรพากรกับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 46

โจทก์ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ โจทก์นำสืบว่ามีการแบ่งรายได้ระหว่างเจ้าของฟิล์มภาพยนตร์ที่นำมาฉายกับโจทก์ ในอัตราร้อยละ 60 ต่อ 40 และ 50 ต่อ 50 ตามประเภทของภาพยนตร์ที่นำมาฉายว่าเป็นภาพยนตร์ไทยหรือภาพยนตร์ต่างประเทศ ตามลำดับ แต่ไม่ปรากฏว่าจัดทำหลักฐานการรับเงินกันไว้แต่อย่างใด บัญชีที่จะแสดงว่ามีการจ่ายเงินดังที่กล่าวก็ไม่มีมาแสดง จึงไม่อาจนำจำนวนค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีที่ต้องชำระของโจทก์ได้ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานประเมินกำหนดค่าใช้จ่ายให้เป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 75 จึงเป็นการคิดหักค่าใช้จ่ายที่ให้ประโยชน์แก่โจทก์มากกว่า การประเมินจึงชอบแล้ว

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021