เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่6490/2534

 

นายนำชัย สุภาพ

โจทก์

ร้อยโทธวัช นพรัตน์ กับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 21, 30 (2)

เจ้าพนักงานประเมินให้โอกาสโจทก์นำเอกสาร หรือหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นไปให้เพื่อทำการตรวจสอบภาษีอากรของโจทก์ นับแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2523 จนถึงครั้งสุดท้ายวันที่ 2 พฤษภาคม 2526 เป็นเวลาเกือบ 3 ปี โจทก์ขอผัดส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อ้างว่า รวบรวมไม่ครบ หรือป่วยและเหตุอื่น รวม 13 ครั้ง และผิดนัดเรื่อยมา พฤติการณ์ฟังได้ว่าโจทก์โดยไม่มีเหตุอันสมควร จงใจฝ่าฝืนไม่นำบัญชี หรือพยานหลักฐานอันควรแก่เรื่องมาแสดงตามหมายเรียกหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานประเมิน เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจประเมินภาษีอากรของโจทก์ไปตามหลักฐานที่มีอยู่ และแจ้งการประเมินให้โจทก์ทราบ โจทก์มีหน้าที่ชำระค่าภาษีอากรตามจำนวนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งไป และในกรณีนี้โจทก์ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์การประเมินตาม ป.ร.ก. มาตรา 21

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021