เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่6320/2534

 

นายเรืองยศ โอษธีศ

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 12, 27 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 328,
329

โจทก์มอบแคชเชียร์เช็ค ให้จำเลยเพื่อชำระหนี้ภาษีอากร แสดงให้เห็นว่าโจทก์ระบุชำระหนี้ภาษีอากรก่อน การที่จำเลยจัดการแบ่งเฉลี่ยชำระทั้งภาษีอากร เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม ตามแนวทางปฏิบัติของจำเลย โดยโจทก์มิได้ยินยอมด้วย จะถือว่าโจทก์ระบุให้ชำระเบี้ยปรับและเงินเพิ่มด้วยไม่ได้ การชำระหนี้รายนี้ของโจทก์ ถือว่าได้ชำระหนี้ค่าภาษีอากรไปก่อน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 329
เมื่อหนี้ค่าภาษีอากรชำระแล้ว คงค้างเฉพาะเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิตามประกาศกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2528 ข้อ 3 วรรคสองแล้ว ย่อมได้รับสิทธิโดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มอีกต่อไป จำเลยไม่มีสิทธิยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของโจทก์ โดยถือเป็นภาษีอากรค้าง

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021