เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่5985/2534

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานตั้งหมงเส็ง

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชกฤษฎีกา ฯ (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 หมวด 4 (3)

สินค้าตามหมวด 4 (3) แห่งบัญชีที่ 2 ท้าย พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 133) พ.ศ. 2526 มาตรา 9 มิได้จำกัดเฉพาะเจาะจงว่า ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำเครื่องเรือนโดยเฉพาะ ดังนั้น แม้ว่าสินค้าพิพาทจะเป็นท่อเหล็กเอนกประสงค์ ใช้ทำของใช้อย่างอื่นนอกจากเครื่องเรือนด้วยก็ตาม แต่เมื่อโจทก์ยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำเครื่องเรือนได้ และมิได้ผลิตจากสินค้าตามหมวด 4 (4) (5) หรือ (6) ของบัญชีที่ 1 อีกทั้งเป็นสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร สินค้าท่อเหล็กกลมและเหลี่ยมที่โจทก์ผลิต จึงเป็นสินค้าตามหมวด 4 (3) บัญชีที่ 2 ท้าย พ.ร.ฎ. ดังกล่าว

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021