เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่5252/2534

 

นายสุนทร จารุมนต์

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องป.รัษฎากร มาตรา (8), ประเภทการค้า 11 (ค้าอสังหาริมทรัพย์)

การที่โจทก์เป็นผู้ลงชื่อในตั๋วสัญญาใช้เงินร่วมกับ ส. ทุกฉบับที่นำไปจำนำแก่ผู้รับจำนำ ทำให้เห็นว่าโจทก์กับ ส. ทำกิจการร่วมกัน และการที่โจทก์เป็นผู้มีชื่อในสารบัญจดทะเบียนของโฉนดที่ดินที่โจทก์กับพวกซื้อมาจากบริษัท บ. จำกัด ร่วมกับ ส. และคนอื่น ๆ รวม 20 คน อันเป็นข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่าโจทก์ร่วมกับ ส. ซื้อที่ดินดังกล่าวมาแต่ต้น เป็นการแสดงให้เห็น และฟังได้ว่า โจทก์เป็นผู้ที่ร่วมซื้อที่ดินที่นำมาแบ่งแยกและปลูกสร้างอาคารขาย กรณีจึงต้องถือว่าการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินที่ซื้อมา การปลูกสร้างอาคารลงในที่ดินที่แบ่งแยกเป็นโฉนดแปลงย่อย และการที่ได้มีการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่แบ่งแยกมา ได้ดำเนินการโดยการรู้เห็นของโจทก์ ดังนั้น โจทก์จึงเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการประกอบการค้า ประเภทการค้า 11 การค้าอสังหาริมทรัพย์ ตามบัญชีอัตราภาษีการค้าในประมวลรัษฎากร โจทก์จึงมีหน้าที่เสียภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลจากรายรับ และภาษีเงินได้จากการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021