เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4797/2534

 

นางสุดาดวงหรือบุษบา บุนนาค

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องป.รัษฎากรมาตรา 27 ทวิ, 40(8), 48, ประเภทการค้า 11 (ค้าอสังหาริมทรัพย์)

เจ้าพนักงานประเมินได้หักค่าใช้จ่ายให้แก่โจทกสำหรับเงินได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2521 และปี 2522 ตามที่โจทก์ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาขอเสียภาษีตามแถลงการณ์กระทรวงการคลัง พ.ศ.2525 โดยขอหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรไว้สำหรับเงินได้ปี พ.ศ. 2521 จำนวน 1,820,000 บาท และเงินได้ปี พ.ศ. 2522 จำนวน 1,685,000 บาท ตรงตามจำนวนเงินที่โจทก์จ้างเหมาผู้อื่นปลูกสร้างบ้าน ซึ่งฟังได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายไปจริง จึงถือได้ว่าเป็นการหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรเป็นการถูกต้องแล้ว ราคาประเมินของกรมโยธาธิการ เป็นเพียงราคาจากการประเมิน ไม่ใช่ราคาที่โจทก์ได้จ่ายไปจริง จึงไม่ใช่ค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร อันจะนำมาหักค่าใช้จ่ายตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่11) 2502 มาตรา 8 ทวิ

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021