เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4612/2534

 

นายวันชัย ชินธรรมมิตร กับพวก

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องป.รัษฎากร มาตรา 19, 23, 49

การกำหนดเงินได้สุทธิตามมาตรา 49 แห่ง ป.ร.ก. เท่านั้นที่ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีก่อน ซึ่งจะมีขึ้นหลังจากที่ได้มีการไต่สวนแล้ว ส่วนการออกหมายเรียกมาไต่สวนนั้น เป็นกรณีที่เจ้าพนักงานประเมินใช้อำนาจตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 19 หรือมาตรา 23 ซึ่งในบทบัญญัติดังกล่าวมิได้บัญญัติไว้ว่าจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีก่อน
ก. ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีสำหรับปี 2518 - 2520 ขณะที่มีชีวิตอยู่ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2521 แม้ต่อมาเมื่อ ก. ตาย ทายาทของ ก. จะไปยื่นเสียภาษีอีกก็ตาม การนับกำหนดระยะเวลาที่ออกหมายเรียกไต่สวน ก็ต้องนับแต่วันที่มีการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีครั้งแรก เจ้าพนักงานประเมินได้ออกหมายเรียกเพื่อไต่สวนการเสียภาษีของ ก. ไปยังทายาทของ ก. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2527 จึงเกินกำหนดห้าปี นับแต่วันที่มีการยื่นแบบแสดงรายการสำหรับภาษีปี 2518 - 2520 การออกหมายเรียกดังกล่าวไม่ชอบด้วย มาตรา 19 แห่ง ป.ร.ก. เจ้าพนักงานประเมินจึงไม่มีอำนาจประเมินเรียกเก็บภาษีในปีดังกล่าว

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021