เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4010/2534

 

นายเสงี่ยม เจริญงาม

โจทก์

กรมสรรพากรกับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 8, 19, 78, 88 ทวิ

บุคคลในบ้านของโจทก์ลงชื่อในใบตอบรับไปรษณีย์ลงทะเบียนในการส่งหมายเรียกให้โจทก์ ย่อมถือว่าเป็นการส่งหมายเรียกโดยชอบตาม ป.ร.ก. มาตรา 8
โจทก์ดำเนินการในการซื้อและนำที่ดินมาแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อขาย โดยใช้วิธีการตั้งเป็นชื่อโครงการ และชักชวนคนเข้ามาซื้อ โดยให้ผู้ซื้อเป็นสมาชิกของโครงการที่โจทก์ตั้งขึ้น การกระทำในลักษณะนี้เป็นวิธีการค้าที่ดินของโจทก์ มิใช่โจทก์ทำในฐานะตัวแทนของกลุ่มบุคคลหรือโครงการ รายได้จากการค้าที่ดินในโครงการที่โจทก์ดำเนินการ จะต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีการค้านับตั้งแต่วันที่โจทก์ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี จนถึงวันที่เจ้าพนักงานประเมินออกหมายเรียกโจทก์มาไต่สวนเป็นเวลาเกินกว่าห้าปี การออกหมายเรียกดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วย มาตรา 19 แห่ง ป.ร.ก. ศาลชอบที่จะเพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้ดังกล่าวได้
ในกรณีที่โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการการค้าขาดไป เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า ของยอดรายรับที่แสดงในแบบแสดงรายการการค้า เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจทำการประเมินได้ภายในกำหนดเวลาสิบปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการการค้า ตามมาตรา 88 ทวิ (2) แห่ง ป.ร.ก

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021