เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4007/2534

 

บริษัท ไทยเม็กซ์อินดัสตรี้ส์ จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 77, ประเภทการค้า 1 ชนิด 1 (ก) พระราชกฤษฎีกา ฯ
(ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 บัญชี 1 หมวด 1 (3)

คำว่า "เนยเทียม" ตามบัญชีที่ 1 หมวด 1 (3) ท้าย พ.ร.ฎ. ออกตามความใน ป.ร.ก. ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ.2517 มิได้ให้คำนิยามไว้โดยเฉพาะ จึงมีความหมายตามธรรมดา ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้คำนิยามคำว่า "เนยเทียม" ไว้ว่า สิ่งที่ทำจากไขมัน หรือน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์นำมาทำให้บริสุทธิ์ผสมวิตามินเอ วิตามินดี เติมนมและสีที่เหมาะสม แบคทีเรียในนมจะทำให้เกิดกลิ่นและรสคล้ายเนยใช้เป็นอาหารได้ เมื่อปรากฎว่าโจทก์เอาน้ำมันปาล์มไปกลั่นทำให้ได้น้ำมันปาล์มโอเลอีนและไขมันสเตียริน สเตียรีนอันเป็นสินค้ารายพิพาทจึงเป็นเพียงไขมันที่ได้จากพืช ที่ยังไม่ได้ผสมวิตามินเอ และดี กับยังไม่ได้เติมนมและสีที่เหมาะสมให้แบคทีเรียในนมทำให้เกิดกลิ่นและรสคล้ายเนย สเตียรีนจึงไม่เป็นเนยเทียม ตามบัญชีที่ 1 หมวด 1 (3) ท้าย พ.ร.ฎ. ดังกล่าว โจทก์จึงไม่ต้องเสียภาษีการค้าตามบัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 1. ชนิด 1 (ก) แห่ง ป.ร.ก.

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021