เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่3819/2534

 

บริษัท เตียงจิราธิวัฒน์ จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากรกับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องป.รัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (4)

เงินได้นิติบุคคลคดีนี้พิพาทกันก่อนวันที่ 1 มกราคม 2522 ซึ่ง พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติม ป.ร.ก. (ฉบับที่ 5) มาตรา 15 ใช้บังคับและบทบัญญัติใน ป.ร.ก. มาตรา 65 ทวิ (4) เกี่ยวกับกรณีโอนทรัพย์สินซึ่งไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนแต่ต่ำกว่าราคาตลาด ที่เจ้าพนักงานประเมินอาจประเมินราคาทรัพย์สินนั้นตามราคาตลาดในวันที่มีการโอนได้ ไม่สามารถปรับใช้กับกรณีการเช่าได้ เมื่อโจทก์ลงรายการรับตามที่ได้รับค่าเช่ามาจริง เจ้าพนักงานประเมินจึงไม่มีอำนาจที่จะกำหนดค่าเช่าขึ้นใหม่ให้เป็นรายได้พึงประเมินได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021