เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่3320/2534

 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

บริษัทชัยรัตน์บราเดอร์ส จำกัด กับพวก

จำเลย

เรื่อง ตราสารที่ห้ามรับฟัง

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร ตราสารที่ห้ามรับฟัง (มาตรา 118)

โจทก์ฟ้องขอให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสี่เด็ดขาดและพิพากษา ให้จำเลยทั้งสี่เป็นบุคคลล้มละลาย
จำเลยทั้งสี่ไม่ยื่นคำให้การและไม่สืบพยาน
ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสี่เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14
จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตราสารที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 118 ห้ามรับ ฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งนั้น หมายถึงตราสารที่ไม่ปิดแสตมป์ บริบูรณ์ แต่หนังสือค้ำประกันตามเอกสารหมาย จ.5 โจทก์ได้นำไป ดำเนินการเสียเงินอากรและเงินเพิ่มอากรโดยชอบตามมาตรา 113, 116 แล้วถือว่าเป็นตราสารที่ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ตามมาตรา 117 กฎหมายหาได้ห้ามนำตราสารไปดำเนินการเสียอากรในระหว่าง พิจารณาคดีของศาลไม่ หนังสือค้ำประกันตามเอกสารหมาย จ.5 จึงเป็น ตราสารที่ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ รับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีนี้ได้ ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์นำเอกสารไปเสียภาษี อากรและเงินเพิ่มอากรโดยมิได้สอบถามจำเลยก่อนเป็นการไม่ชอบนั้น ในข้อนี้จำเลยมิได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาในศาลอุทธรณ์ และไม่เป็นปัญหาอัน เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ต้องห้ามฎีกาตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ประกอบพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย..."
พิพากษายืน
(เพ็ง เพ็งนิติ - สวิน อักขรายุทธ - สมชัย ศิริบุตร)

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021