เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่3274/2534

 

บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี สิทธิผล จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (9)

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนรถยนต์ เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะของโจทก์ ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ไม่เป็นรายจ่ายซึ่งกำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง อันจะต้องห้ามมิให้ถือเป็นรายจ่ายตาม ป.ร.ก. มาตรา 65 ตรี (9)

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021